Cách xây dựng mục tiêu của Doanh nghiệp

Khái niệm Mục tiêu của doanh nghiệp

Là toàn bộ kết quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp muốn đạt tới trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu của chiến lược là kết quả cụ thể của doanh nghiệp cần đạt được khi thực hiện chiến lược. Thông thường các doanh nghiệp chia mục tiêu thành hai loại: mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn.

muc tieu

Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại mục tiêu. Có thể chia theo một số loại mục tiêu sau:

-Theo thời gian

+Mục tiêu dài hạn thường là từ 5 năm trở lên và tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có khoảng thời gian cho mục tiêu dài hạn khác nhau. Mục tiêu dài hạn (mục tiêu trên 1 năm): là kết quả mong muốn được đề ra cho một khoảng thời gian tương đối dài, thường là các lĩnh vực:

 • Mức lợi nhuận và khả năng sinh lợi. Ví dụ: phấn đấu đạt lợi nhuận 25%/ năm
 • Năng suất
 • Phát triển việc làm
 • Quan hệ giữa công nhân viên
 • Vị trí dẫn đầu về công nghệ
 • Trách nhiệm trước công chúng.

+Mục tiêu ngắn hạn hay còn gọi là mục tiêu tác nghiệp có thời gan từ 1 năm trở xuống. Mục tiêu ngắn hạn phải hết sức cụ thể và nêu ra được các kết quả một các chi tiết.

+Mục tiêu trung hạn loại trung gian giữa hai loại trên

Giữa việc doanh nghiệp đạt được các mục tiêu ngắn hạn với việc theo đuổi mục tiêu dài hạn thì cũng chưa đảm bảo doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu trong dài hạn.

-Theo bản chất của mục tiêu:

+Mục tiêu về kinh tế: lợi nhuận, doanh thu, thị phần, tốc độ phát triển, năng suất lao động…

+Mục tiêu xã hội: giải quyết công ăn việc làm, tham gia vào các hoạt động từ thiện

+Mục tiêu chính trị: quan hệ tốt với chính quyền, vận động hành lang nhằm thay đổi chính sách và quy định có lợi cho công ty. Tiếp cận với cơ quan chính phủ nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin, tạo cơ hội đón nhận các cơ hội kinh doanh.

-Theo cấp độ của mục tiêu:

+Mục tiêu cấp công ty: Đó thường là các mục tiêu dài hạn mang tính định hướng cho các cấp bận mục tiêu khác.

+Mục tiêu cấp đơn vị kinh doanh: được gắn với từng đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) hoặc từng loại sản phẩm, từng loại khách hàng.

+Mục tiêu cấp chức năng: đó là mục tiêu cho các đơn vị chức năng trong công ty như sản xuất, marketing, tài chính, nghiên cứu và phát triển… nhằm hướng vào thực hiện các mục tiêu chung của công ty.

+Mục tiêu duy trì và ổn định: khi công ty đã đạt được tốc độ phát triển nhanh trước đó hoặc do thị trường có khó khăn, công ty có thể đăt ra mục tiêu và giữ vững những thành quả đã được và củng cố địa vị hiện có.

Trên đây là một số cách phân loại mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Tuy nhiên để thấy rõ vai trò của các mục tiêu cần phải thấy được đặc trưng của hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Các đặc trưng đó bao gồm: Trước hết các mục tiêu chiến lược thường là dài hạn, tuy nhiên thời gian xác định thì không mang tính tương đối chỉ mang tính tuyệt đối. Nói đến mục tiêu chiến lược, các nhà quản trị học thường thống nhất về đặc trưng tổng quát của nó. Hệ thống mục tiêu chiến lược bao giờ cũng là một hệ thống các mục tiêu khác nhau cả ở tính tổng quát, phạm vi,.. nên nó mang bản chất là tác động một cách biện chứng lẫn nhau trong đó mỗi mục tiêu lại đóng vai trò khác nhau cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chiến lược xây dựng là nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp mong muốn. Do vậy, phải xác định đúng và cụ thể mục tiêu thì việc soạn thảo chiến lược mới đúng hướng và mang lại hiệu quả mong muốn.

2. Các yêu cầu đối với mục tiêu

Một mục tiêu đúng đắn cần đạt được các tiêu thức sau:

-Tính nhất quán: đòi hỏi các mục tiêu này không làm cản trở việc thực hiện các mục tiêu khác. Đây là yêu cầu đầu tiên, đóng vai trò quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống mục tiêu phải được thực hiện và phải hướng vào hoàn thành các mục tiêu tổng quát của từng thời kỳ chiến lược.

-Tính cụ thể: xét trên phương diện lý luận, khoảng thời gian càng dài bao nhiêu thì hệ thống mục tiêu càng giảm bấy nhiêu. Tuy nhiên, yêu cầu về tính cụ thể của hệ thống mục tiêu không đề cập đến tính dài ngắn của thời gian mà yêu cầu mục tiêu chiến lược phải đảm bảo tính cụ thể. Muốn vậy, khi xác định mục tiêu chiến lược cần chỉ rõ: Mục tiêu liên quan đến vấn đề gì? Giới hạn thời gian thực hiện? Kết quả cụ thể cuối cùng cần đạt.

-Tính khả thi: mục tiêu chiến lược là mục tiêu doanh nghiệp xác định trong thời kỳ chiến lược xác định. Do đó các mục tiêu này đòi hỏi người có trách nhiệm một sự cố gắng trong việc thực hiện nhưng lại không quá cao mà phải sát thực và có thể đạt được. Có như vậy hệ thống mục tiêu mới có tác dụng khuyến khích nỗ lực vươn lên của mọi bộ phận (cá nhân) trong doanh nghiệp và cũng không quá cao đến mức làm nản lòng người thực hiện. Vì vậy, giới hạn của sự cố gắng là “vừa phải” nếu không sẽ không đem lại hiệu quả mong muốn.

-Tính linh hoạt: môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi nên đòi hỏi hệ thống mục tiêu phải linh hoạt để có thể điều chỉnh khi môi trường kinh doanh thay đổi. Tính linh hoạt là điều kiện đảm bảo để biến các mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Đây là đặc trưng quan trọng của chiến lược so với kế hoạch khi xác định mục tiêu.

3. Các lực lượng ảnh hưởng đến hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp.

Khi xác định hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp, thì một vấn đề quan trọng là xác định những lực lượng ảnh hưởng đến hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp. Đó là:

Thứ nhất, chủ sở hữu và lãnh đạo doanh nghiệp

Đây là lực lượng quan trọng nhất tác động đến hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp cũng như hệ thống mục tiêu chiến lược trong từng thời kỳ cụ thể. Quan điểm thái độ của chủ sở hữu và lãnh đạo doanh nghiệp tác động rất lớn đến hệ thống mục tiêu. Những người chủ sở hữu thường quan tâm đến giá trị lợi nhuận và sự tăng trưởng chung vốn đầu tư của họ. Điều này đòi hỏi các nhà hoạch định chiến lược phải chú ý cân nhắn đáp ứng, đặc biệt là các mục tiêu lợi nhuận.

Thứ hai, đội ngũ những người lao động. Đây là lực lượng đông đảo nhất trong doanh nghiệp và xã hội càng phát triển thì lực lượng này càng cần được quan tâm nhiều hơn. Thông thường khi hoạch định chiến lược thì các nhà hoạch định cần quan tâm đến các mục tiêu của lực lượng lao động này. Các mục tiêu đó thường là tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc an toàn, sự ổn định…

Thứ ba, khách hàng. Khách hàng là đối tượng phục vụ tạo ra lợi nhuận và đem lại sự thành công và phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Thị trường càng được khu vực hóa và quốc tế hóa thì đối tượng khách hàng càng mở rộng. Thu nhập của khách hàng tăng cao, nhu cầu tiêu dùng của họ càng tăng và càng phong phú.

Thứ tư, xã hội. Các vấn đề xã hội có ảnh hưởng ngày càng lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xã hội càng phát triển càng đòi hỏi doanh nghiệp càng phải có trách nhiệm hơn đến các vấn đề xã hội. Trước đây trong triết lý kinh doanh của mình rất ích doanh nghiệp đề cập đến trách nhiệm xã hôi nhưng càng về sau càng có nhiều doanh nghiệp chú ý tới vấn đề này. Trách nhiệm xã hội là một trong các giá trị được đề cập trong triết lý kinh doanh. Trách nhiệm xã hội không gắn trực tiếp với kết quả sản xuất kinh doanh mà nó mang lại giá trị cho xã hội thông qua việc tạo ra uy tín, danh tiếng.

Tóm lại: Qúa trình soạn thảo chiến lược, nhà quản trị cần xác định rõ nhiệm vụ và mục tiêu theo đuổi để làm căn cứ quyết định các nội dung chiến lược và tổ chức thực thi chiến lược đó. Điều quan trọng trong phần này là giữa nhiệm vụ và mục tiêu phải ăn khớp nhau, có mối quan hệ qua lại hữu cơ. Mục tiêu là lượng hóa nhiệm vụ và nhiệm vụ phải thực hiện mục tiêu.

Ví dụ: Bản mục tiêu 2016 của công ty GCC Việt Nam

– Đối với khách hàng:

 • GIÚP cho 1000 người cần việc có được công việc tốt liên quan đến Marketing, bán hàng tại những Doanh nghiệp uy tín (có môi trường làm việc thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt)
 • GIÚP 100 Doanh nghiệp phát triển đội ngũ nhân lực kinh doanh và xây dựng hệ thống bán hàng tự động
 • Trở thành trường đào tạo bán hàng toàn diện đầu tiên và uy tín số 01 tại Việt Nam

– Đối với nội bộ công ty:

 • Xây dựng được các bộ quy trình để vận hành doanh nghiệp 01 cách tự động
 • 90% nhân sự của công ty đều có thể tạo ra được sản phẩm độc lập
 • 100% nhân sự giao tiếp được tiếng anh
 • 100% nhân sự tham gia vào đội ngũ bán hàng- tạo lợi nhuận cho công ty
 • Thu nhập tối thiểu 10 triệu/tháng/nhân viên

– Đối với xã hội:  Phát triển dự án GCC1000- Giúp 1000 người cần việc thành 01 dự án uy tín, hiệu quả số 01 về giải quyết vấn đề việc làm cho người chưa có việc làm.

41 thoughts on “Cách xây dựng mục tiêu của Doanh nghiệp

 1. Karaoke Decor says:

  What’s up everyone, it’s my first visit at this web
  page, and paragraph is genuinely fruitful in favor of me, keep
  up posting such articles or reviews.

 2. สล็อตเว็บตรง says:

  สำหรับนักพนัน ที่กำลังมองหา
  เว็บเกมสล็อต เพื่อต้องการร่วมสนุกและทำกำไรจาก เกมสล็อตออนไลน์ เราคือ เว็บเกมสล็อต ที่กำลังมาแรงมากที่สุดในตอนนี้
  เว็บใหญ่สล็อต ที่เปิดให้บริการ SLOT จากค่ายดังต่างๆมากมาย เช่น slot pg , สล็อตXO ,
  jokerslot และค่ายสล็อตออนไลน์ ค่ายดังอื่นๆอีกมากมาย
  รวมค่ายสล็อตในเว็บเดียว เปิดประสบการณ์ใหม่กับการเล่น สล็อต ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน
  สมัครสมาชิกใหม่ ตอนนี้ที่
  เว็บตรงสล็อต ของเรา รับโปรโมชั่นต่างๆมากมาย เช่น โปรสมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัส
  100% ไม่พลาดโอกาสดีๆกับการทำกำไรจาก PGSLOT , xoสล็อต , โจ๊กเกอร์สล็อต และค่ายSLOT ค่ายดังอื่นๆอีกมากมาย
  กับทาง สล็อตเว็บใหญ่ สมัครสมาชิกได้ตลอด
  24 ชม. เว็บเกมสล็อต ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2021 มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คน เว็บเล่นสล็อต ของเรา ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่าน ตลอด 24
  ชม. รับรองว่า เว็บตรงสล็อต ของเรา ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน สล็อตเว็บตรง

 3. Natalie Abate says:

  Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 4. Hugh Sharman says:

  Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 5. Ferne Holcomb says:

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I to find It really helpful & it helped me out a lot. I hope to present one thing again and help others such as you helped me.

 6. Lenore Weiner says:

  Hola! I’ve been reading your site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Texas! Just wanted to say keep up the great job!

 7. Brendan Sheldon says:

  Its such as you learn my mind! You seem to understand so much about this, such as you wrote the guide in it or something. I think that you simply could do with some p.c. to power the message house a bit, but other than that, that is excellent blog. A great read. I’ll certainly be back.

 8. Hilda Osmond says:

  Spot on with this write-up, I truly suppose this web site wants much more consideration. I’ll probably be again to read rather more, thanks for that info.

 9. Hellen Noguera says:

  Thanks for giving your ideas right here. The other matter is that when a problem comes up with a computer motherboard, persons should not have some risk connected with repairing this themselves for if it is not done correctly it can lead to permanent damage to the full laptop. It will always be safe to approach a dealer of the laptop with the repair of the motherboard. They’ve got technicians who’ve an competence in dealing with laptop motherboard problems and can carry out the right prognosis and accomplish repairs.

 10. Linette Rustin says:

  You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 11. Gertie Bratton says:

  Another thing I’ve noticed is the fact that for many people, low credit score is the reaction of circumstances further than their control. One example is they may are already saddled by having an illness and because of this they have excessive bills for collections. It might be due to a occupation loss or the inability to go to work. Sometimes breakup can truly send the funds in the undesired direction. Many thanks for sharing your ideas on this blog site.

 12. Regan Scammell says:

  I would love to add that in case you do not already have got an insurance policy or else you do not remain in any group insurance, chances are you’ll well really benefit from seeking assistance from a health insurance professional. Self-employed or people who have medical conditions commonly seek the help of any health insurance broker. Thanks for your writing.

 13. premiere pro course VIP says:

  Right here is the perfect website for anyone who wishes to
  find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
  really would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that has been written about for a long
  time. Wonderful stuff, just wonderful!

 14. Anglea Amess says:

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. With thanks

 15. Hayley Russ says:

  Thanks for discussing your ideas. I’d personally also like to say that video games have been actually evolving. Modern tools and inventions have aided create sensible and active games. These types of entertainment games were not actually sensible when the actual concept was first of all being experimented with. Just like other forms of technological know-how, video games also have had to develop by means of many years. This is testimony on the fast development of video games.

 16. Lawerence Raymond says:

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange contract between us!

 17. Lien Beach says:

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

 18. Joyce Mandalis says:

  I simply wanted to write down a quick note in order to say thanks to you for those wonderful concepts you are placing here. My extensive internet look up has now been compensated with reasonable content to exchange with my companions. I ‘d repeat that we website visitors actually are really blessed to dwell in a perfect website with so many perfect people with very beneficial basics. I feel very much grateful to have come across your webpages and look forward to so many more fabulous times reading here. Thank you again for a lot of things.

 19. Kim Shapcott says:

  Needed to draft you that little bit of word in order to thank you so much as before just for the great guidelines you have documented on this website. This has been simply wonderfully generous of people like you in giving without restraint all a lot of people would’ve made available for an electronic book in order to make some cash for themselves, most notably seeing that you might have done it if you wanted. The principles in addition served to be a easy way to understand that most people have a similar fervor the same as my very own to know the truth good deal more regarding this matter. I’m sure there are several more pleasant sessions in the future for individuals who view your website.

 20. Kai Brandenburg says:

  I am curious to find out what blog platform you are using? I’m having some small security problems with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?

 21. Kristine Chanter says:

  Thanks for the distinct tips contributed on this blog. I have observed that many insurance companies offer buyers generous discount rates if they decide to insure many cars together. A significant amount of households currently have several cars or trucks these days, specifically those with older teenage young children still located at home, as well as the savings upon policies may soon increase. So it pays to look for a great deal.

 22. Teresa Conn says:

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.

 23. Jonelle Pinedo says:

  whoah this weblog is magnificent i like studying your posts. Stay up the great paintings! You know, many persons are hunting round for this info, you can help them greatly.

 24. Salvatore Gormanston says:

  I have observed that in the world today, video games will be the latest craze with children of all ages. Many times it may be difficult to drag your son or daughter away from the activities. If you want the best of both worlds, there are lots of educational gaming activities for kids. Good post.

 25. Seth Gist says:

  Thanks for the new stuff you have discovered in your text. One thing I want to touch upon is that FSBO interactions are built as time passes. By releasing yourself to the owners the first saturday their FSBO is usually announced, prior to a masses start out calling on Friday, you produce a good link. By sending them resources, educational resources, free reviews, and forms, you become a strong ally. By using a personal interest in them along with their predicament, you generate a solid interconnection that, most of the time, pays off as soon as the owners opt with a representative they know along with trust — preferably you actually.

 26. Christie Saranealis says:

  Thanks for the recommendations on credit repair on your site. Some tips i would offer as advice to people would be to give up the mentality that they’ll buy now and shell out later. As a society we all tend to do this for many things. This includes trips, furniture, and also items we’d like. However, you need to separate your current wants from all the needs. While you are working to improve your credit score make some sacrifices. For example you may shop online to save cash or you can click on second hand stores instead of pricey department stores for clothing.

 27. Arianne Manessis says:

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 28. Norris Sutter says:

  advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you replace this once more very soon..

 29. Alda Page says:

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help other users like its helped me. Good job.

 30. Gladys Bramlett says:

  Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 31. Tera Bouchard says:

  Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.